Artilleriewerk (G.O.) Kobenbusch - A13

A13 Munitionseingang Mannschaftseingang Bunker 7 Bunker 5 Bunker 6 Bunker 2 Bunker 1 Bunker 3 Bunker 4

Bunker-Nr.: Bewaffnung:
   

Bunker 1:

1 MG-Turm

1 GFM-Kuppel

   

Bunker 2:

1 Scharte für Zwillings MG + 47mm PAK

1 Scharte für Zwillings-MG

2 GFM-Kuppeln

   

Bunker 3:

1 Beobachtungskuppel

1 GFM-Kuppel

   
Bunker 4:

1 MG-Turm

1 GFM-Kuppel

1 Kuppel für Zwillings-MG

   
Bunker 5:

1 Turm 75mm (Mod. 32)

1 GFM-Kuppel

   
Bunker 6:

1 81mm Turm

1 GFM-Kuppel

   
Bunker 7:

3 Scharten 75mm (Mod. 32)

2 GFM-Kuppeln

1 Granatwerferkuppel

   
E.M.:

Munitionseingang mit Schacht

1 Scharte für Zwillings-MG + 47mm PAK

2 GFM-Kuppeln

   
E.H.:

Mannschaftseingang mit Schacht

1 Scharte für Zwillings-MG + 47mm PAK

1 GFM-Kuppel

   
Kosten: 65 000 000 anciens Francs