Artilleriewerk (G.O.) Métrich - A17

A17 Artilleriewerk Métrich - A17 Munitionseingang Bunker 14 Mannschaftseingang Bunker 8 Bunker 11 Bunker 15 Bunker 7 Bunker 3 Bunker 10 Bunker 1 Bunker 5 Bunker 4

Bunker-Nr.: Bewaffnung:
   
Bunker 1:

3 75mm-Scharten (Mod. 32)

2 GFM-Kuppeln
   
Bunker 3:

1 MG-Turm

1 Scharte für Zwillings-MG + 37mm PAK

1 Scharte für Zwillings-MG

2 GFM-Kuppeln

   
Bunker 4: 1 MG-Turm
   
Bunker 5:

1 81mm Turm

2 GFM-Kuppeln

   
Bunker 7:

1 Beobachtungskuppel

1 GFM-Kuppel

   
Bunker 8:

1 75mm-Turm (Mod. 33)

1 Scharte für Zwillings-MG + 37mm PAK

1 Scharte für Zwillings-MG

2 GFM-Kuppeln

   
Bunker 10:

1 75mm-Turm (Mod. 33)

1 Granatwerferkuppel

   
Bunker 11:

1 135mm-Turm

1 Granatwerferkuppel

1 GFM-Kuppel

   
Bunker 14:

1 Beobachtungskuppel

2 GFM-Kuppeln

   
Bunker 15:

2 Scharten 81mm

2 GFM-Kuppeln

   
E.M.:

Munitionseingang mit ebenerdigem Eingang

1 Scharte für Zwillings-MG + 37mm PAK

2 GFM-Kuppeln

   
E.H.:

Mannschaftseingang mit ebenerdigem Eingang

1 Scharte für Zwillings-MG + 37mm PAK

2 GFM-Kuppeln

   
Kosten: 127 000 000 anciens Francs